Algemene gebruiksvoorwaarden

1. Toepassing Algemene Voorwaarden en beschrijving aangeboden diensten

1.1 Uitsluitend deze algemene Voorwaarden (hierna te noemen: “AV”) vormen de basis voor alle rechtsverhoudingen die tot stand komen op basis van het aanbod via http://flip4new.nl tussen u als klant en ons:
Flip4 GmbH
Industriestraße 21
D-61381 Friedrichsdorf
Duitsland

Verdere informatie over ons vindt u hier.

1.2 Op alle overeenkomsten die met ons worden aangegaan, zijn uitsluitend deze AV van toepassing in de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst actuele versie. Deze kunt u te allen tijde gratis opslaan en printen.

1.3 Wij bieden u de mogelijkheid om ons één of tegelijkertijd meerdere media en/of apparaten (hierna te noemen de “Apparatuur” c.q. “Apparaten”) te koop aan te bieden d.w.z. een transactie kan ook meerdere door u aangeboden Apparaten omvatten. Indien wij de door u aangeboden Apparatuur kopen, wordt de bij de aankoopprocedure met u overeengekomen waarde van uw Apparatuur (hierna te noemen “de Restwaarde”) aan u overgeboekt.

2. Totstandkoming overeenkomst, aankoop en Restwaarde, ongewenst toegestuurde zaken

2.1 U vermeldt welke Apparatuur u aan ons te koop wenst aan te bieden. Hierbij dient u de door ons vereiste informatie te verstrekken betreffende soort, staat en accessoires van de aangeboden Apparatuur. Op basis van deze informatie wordt een vermoedelijke waarde voor uw Apparatuur berekend en aan u medegedeeld (hierna te noemen de “Voorlopige Aankoopwaarde”). Door uw aanbod om de betreffende apparatuur aan ons te verkopen en door toezending van de Apparatuur die u aan ons wenst te verkopen, dient u bij ons een bindend aankoopaanbod in voor de betreffende Apparatuur tegen de Voorlopige Aankoopwaarde als minimum-aankoopwaarde (hierna te noemen het “Aankoopaanbod”). Wij zijn niet tot aanvaarding van het Aankoopaanbod verplicht en wij hebben het recht om dit aanbod te allen tijde zonder vermelding van redenen af te wijzen. Een overeenkomst over de aankoop van uw Apparatuur door ons wordt pas geacht te zijn afgesloten, nadat wij het Aankoopaanbod, op de wijze zoals hierna beschreven, hebben aanvaard. Indien u ons meerdere Apparaten in één keer te koop aanbiedt en u ons vervolgens ook meerdere Apparaten toestuurt, komt voor elke Apparaat apart een koopovereenkomst tot stand zoals in dit artikel 2 van de AV bepaald. Dit betekent dus dat wij het recht hebben om bepaalde Apparaten te kopen en andere Apparaten, waarvoor wij het Aankoopaanbod zoals bepaald in dit artikellid afwijzen, weer aan u te retourneren.

2.2 Om ons de mogelijkheid te bieden uw Apparatuur en de Restwaarde hiervan te kunnen controleren c.q. bepalen, dient u de Apparatuur voor eigen risico aan ons toe te sturen. Bij een voorlopige aankoopwaarde van minimaal € 10,00 ontvangt u hiervoor van ons een verzendetiket. Dit kunt u printen en plakt u op het pakket, waarin de apparatuur aan ons wordt toegestuurd. Bij gebruikmaking van ons verzendetiket is verzending aan ons gratis. Wij aanvaarden geen ongefrankeerde zendingen. Indien de voorlopige aankoopwaarde minder bedraagt dan € 10,00, dient u zelf het pakje te frankeren. Apparatuur die met gebruikmaking van ons verzendetiket aan ons wordt verzonden, is standaard verzekerd voor een bedrag tot € 500,00, indien u de Apparatuur conform de Algemene Voorwaarden van postNL/DHL heeft verpakt. Een hogere verzekering kunt u voor eigen rekening vóór verzending bij postNL afsluiten.

2.3 Indien de Apparatuur die onderdeel uitmaakt van het aankoopaanbod niet binnen veertien dagen na de mededeling van de Voorlopige Aankoopwaarde door ons is ontvangen, komt na einde van de vijftiende dag na de mededeling van de Voorlopige Aankoopwaarde en afgifte van uw aankoopaanbod de door ons voor deze Apparatuur berekende, voorlopige aankoopprijs te vervallen. In dat geval dient u voor deze Apparatuur de procedure voor de prijsberekening opnieuw te doorlopen zoals aangegeven in lid 2.1 en dient u vervolgens ook een nieuw aankoopaanbod af te geven.

2.4 Na ontvangst van uw zending ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging. Deze e-mail bevat nog geen aanvaarding van uw Aankoopaanbod. Wij zullen controleren of uw zending alle Apparatuur zoals in uw Aankoopaanbod vermeld, bevat.

2.5 Indien u ons meerdere Apparaten te koop heeft aangeboden en wij constateren dat een Apparaat of meerdere Apparaten zoals in uw Aankoopaanbod vermeld, ontbreekt c.q. ontbreken, zullen wij u hierover na ontvangst van uw zending per e-mail informeren (hierna te noemen “Bericht Van Onvolledigheid”). Indien u ons vervolgens als reactie op dit Bericht Van Onvolledigheid (i) laat weten dat u de ontbrekende apparatuur niet meer aan ons wenst te verkopen of (ii) indien uw reactie op dit Bericht Van Onvolledigheid uitblijft en wij de ontbrekende apparatuur ook niet binnen zeven dagen, nadat u dit Bericht Van Onvolledigheid heeft ontvangen, alsnog ontvangen, vervalt het oorspronkelijk door u ingediende Aankoopaanbod voor wat de ontbrekende apparatuur betreft. Indien u de ontbrekende apparatuur op een later tijdstip alsnog aan ons wenst aan te bieden, dient u de verkoopprocedure zoals vermeld in artikel 2.1 volledig opnieuw te doorlopen.

2.6 De door u te ontvangen Restwaarde voor de aan ons toegezonden Apparatuur, is afhankelijk van het feit of en tegen welke Restwaarde wij uw apparatuur kopen. Hier bestaan drie mogelijkheden:

a) De Restwaarde van uw Apparatuur komt overeen met de Voorlopige Aankoopwaarde. In dat geval kopen wij uw apparatuur. U ontvangt van ons per e-mail een aankoopbevestiging.

b) De Restwaarde van uw Apparatuur is hoger dan de Voorlopige Aankoopwaarde. In dat geval gaat u reeds door toezending ter controle van de Apparatuur ermee akkoord dat wij uw Apparatuur tegen deze hogere Restwaarde kopen. De Restwaarde wordt verhoogd. U ontvangt van ons per e-mail een aankoopbevestiging tegen deze hogere Restwaarde.

c) De Restwaarde van uw Apparatuur is lager dan de Voorlopige Aankoopwaarde. In dat geval zullen wij u per e-mail over de lagere Restwaarde informeren en over de redenen hiervan. Wij zullen u vragen of u akkoord kunt gaan dat wij uw apparatuur tegen de lagere restwaarde kopen (hierna te noemen het “Nieuwe Aankoopaanbod”). De Restwaarde voor de betreffende Apparatuur wordt verlaagd. U heeft de mogelijkheid om het Nieuwe Aankoopaanbod binnen 10 dagen na verzending van de e-mail met ons Nieuwe Aankoopaanbod nadrukkelijk te accepteren of af te wijzen. Indien u het nieuwe aankoopaanbod niet binnen 10 dagen nadrukkelijk afwijst, geldt dit Nieuwe Aankoopaanbod als tegen de hierin vermelde nieuwe voorwaarden als geaccepteerd. Wij zullen u in de e-mail, waarin wij u over het Nieuwe Aankoopaanbod informeren, bij aanvang van de termijn van 10 dagen, nadrukkelijk attenderen op de juridische consequentie van uw handelen en over de juridische betekenis van uw reactie op het Nieuwe Aankoopaanbod. Indien u het Nieuwe Aankoopaanbod binnen de termijn van 10 dagen afwijst of vervalt, zullen wij uw Apparatuur retourneren aan het adres zoals in het Aankoopaanbod vermeld. Het met deze retournering verbonden risico is voor uw rekening. Retournering van deze Apparatuur aan een ander (door u achteraf vermeld) adres, anders dan het adres vermeld in uw aankoopaanbod, is om veiligheidsredenen niet mogelijk. Bij de retournering zullen wij uw Apparatuur voor onze rekening verzekeren met een dekkingsbedrag van € 500,00 tot € 2.500 afhankelijk van de waarde van uw Apparatuur.

2.7 Indien uw zending aan ons Apparatuur en/of accessoires (bijvoorbeeld kabels, tassen enz.) en/of andere goederen bevat, waarvoor u van tevoren niet zoals bepaald in artikel 2.1 een Voorlopige Aankoopwaarde is aangevraagd en waarvoor u dus ook niet vóór toezending een aanbod heeft ingediend (hierna te noemen “Goederen Zonder Aankoopprijs”), hebben wij het recht de Goederen Zonder Aankoopprijs zonder aankoopprijs na ontvangst bij ons te verwijderen c.q. te recyclen. U heeft geen aanspraak op betaling van een waarde voor of retournering van de Goederen Zonder Aankoopprijs . Ook kunnen wij de Goederen Zonder Aankoopprijs om organisatorische en logistieke redenen niet opslaan of bewaren. Wij verzoeken u daarom om, alvorens u een pakket aan ons verzendt, van tevoren nauwkeurig te controleren of deze zending geen goederen zonder aankoopprijs bevat.

3. Klantgegevens

3.1 Om uw Aankoopaanbod te kunnen verwerken en/of uw aankoop te kunnen afhandelen hebben wij van u uw voornaam, uw achternaam, uw adres en uw bankgegevens nodig. Deze laatste in verband met de betaling van de overeengekomen aankoopprijs of, indien u gekozen heeft voor betaling via PayPal, uw PayPal e-mailadres.

3.2 Deze informatie dient u volledig en correct aan ons te verstrekken. Bij wijziging van deze gegevens bent u verplicht om de bij ons bekende gegevens direct te actualiseren.

4. Betaling

4.1 De betaling van de Restwaarde gebeurt overeenkomstig de door u gekozen betaalmethode op de door u bij afgifte van het Aankoopaanbod vermelde bankrekening of PayPal-account. Wijziging van de bankgegevens na afgifte van het Aankoopaanbod voor de betreffende transactie is om veiligheidsredenen (fraudepreventie) niet meer mogelijk. Wijziging van uw bankgegevens is pas voor uw volgende verkoop aan ons mogelijk.

4.2 Indien wij uw Aankoopaanbod zoals bepaald in artikel 2.6 a) of b) bevestigen, dan is uw Apparatuur dus zoveel waard als of zelfs meer waard dan verwacht en zullen wij binnen vijf dagen nadat wij de ontvangst van uw Apparatuur schriftelijk per e-mail aan u hebben bevestigd, opdracht geven tot betaling. Wij maken u erop attent dat het op grond van de betalingsprocedure bij de bank, waarop wij geen invloed hebben, langer dan vijf dagen kan duren tot het bedrag op uw rekening is bijgeschreven. Indien uw Aankoopaanbod meerdere Apparaten omvat, zal de Restwaarde voor de diverse Apparaten uitsluitend in één keer worden betaald, hierna te noemen de “Totale Aankoopprijs”. In dit kader is het noodzakelijk dat ten aanzien van elk Apparaat dat aan ons wordt toegezonden of in het Aankoopaanbod is opgenomen maar niet aan ons wordt toezonden, duidelijk is of wij, zoals bepaald in de artikelen 2.5 - 2.7, tot aankoop overgaan. Uitbetaling van de Totale Aankoopprijs aan u gebeurt direct nadat de status (aankoop of niet) van alle Apparatuur zoals vermeld in het Aankoopaanbod duidelijk is.

4.3 Indien de Restwaarde van uw Apparatuur lager is dan de Voorlopige Aankoopwaarde, dan is uitbetaling van de Restwaarde pas mogelijk, nadat u het Nieuwe Aankoopaanbod zoals bepaald in lid 2.6.c) nadrukkelijk of stilzwijgend heeft geaccepteerd. Dit geldt eveneens indien u ons Apparatuur toestuurt welke niet onder het Aankoopaanbod valt (m.u.v. Goederen zonder Aankoopprijs, zoals vermeld in lid 2.7) en waarvoor wij na controle eerst nog een aankoopaanbod moeten afgeven. Ook in dat geval is uitbetaling pas mogelijk, nadat u ons aankoopaanbod heeft geaccepteerd.

4.4 Indien zoals bepaald in de artikelen 2.5 – 2.7 en artikel 4.3 uw medewerking, over het algemeen door reactie per e-mail of door aanvaarding van een door ons afgegeven Nieuwe Aankoopaanbod, is vereist, kunt u zelf ervoor zorgen dat de Restwaarde sneller aan u wordt uitbetaald door deze medewerking zo snel mogelijk te verlenen.

5. Bijzondere verplichtingen van de verkoper / aankoopbeperkingen / gegevensbescherming en wissen van gegevens

5.1 U bent ervoor verantwoordelijk dat alle individuele en persoonlijke kenmerken en gegevens zoals teksten op de apparatuur, namen, telefoonnummers, wachtwoorden, e-mailadressen, adressen, foto’s enz., die op en/of in de Apparatuur zijn aangebracht, ingevoerd en/of opgeslagen, voldoende worden beschermd en vóór toezending aan ons worden verwijderd c.q. gewist. Wij maken u erop attent dat wij in het kader van de controle van uw Apparatuur eventueel reeds vóór totstandkoming van een overeenkomst uw Apparatuur moeten resetten, gegevens moeten wissen en software-updates moeten uitvoeren. Wij hebben het recht om informatie die door u niet of niet volledig werd gewist, te verwijderen zonder dat wij in verband hiermee enige aansprakelijkheid kunnen aanvaarden.

5.2 U als verkoper bent bovendien verplicht om alle gebruikersgerelateerde blokkeringen en/of wachtwoorden, met name blokkeringcodes, BIOS-wachtwoorden, firmware wachtwoorden, blokkeringspatronen, vingerafdrukblokkeringen en ook eventuele iCloud-blokkeringen op de aan ons toegestuurde Apparatuur te verwijderen, die controle en/of doorverkoop van de Apparatuur voor ons onmogelijk maken. Wanneer deze verwijdering om technische redenen niet mogelijk is, dient u ons de wachtwoorden, die volgens u niet verwijderd kunnen worden, gelijktijdig met de toezending van de Apparatuur mede te delen. Indien u niet voldoet aan deze verplichting, hebben wij het recht om de overeenkomst op te zeggen, voor zover de Apparatuur om die reden niet doorverkocht kan worden. Bovendien maken wij u erop attent dat door bepaalde blokkeringen zoals iCloud-blokkeringen, veilig wissen van uw gegevens op uw apparatuur slechts beperkt en/of helemaal niet mogelijk kan zijn.

5.3 Voor de aankoop van media (bijvoorbeeld CD, DVD, software, enz.) geldt dat wij van u uitsluitend aantallen zullen aankopen die voor huishoudens gebruikelijk zijn. Hierbij hanteren wij de regel dat wij maximaal drie artikelen met hetzelfde EAN- c.q. ISBN-nummer per aankoop van één en dezelfde verkoper.

5.4 Bij twijfel omtrent de herkomst van de Apparatuur hebben wij het recht om aankoopbewijzen, facturen of andere bewijzen (bijvoorbeeld de overeenkomst over de contractverlenging, leveringsbonnen enz.) of aanvullende verklaringen van u te verlangen en om de aankoop afhankelijk te maken van de directe overlegging van deze bewijzen c.q. verklaringen, waaruit volgens onze eigen vrije overtuiging zonder meer blijkt dat u het recht heeft om de Apparatuur aan ons te verkopen.

5.5 Voor zover wij in het kader van reclameacties en/of speciale acties aankoop van bepaalde Apparatuur tegen bijzonder aantrekkelijke aankoopprijzen aanbieden (hierna te noemen de “Reclameactie-Apparatuur”) is de aankoop van de Reclameactie-Apparatuur beperkt tot drie Apparaten per gezin.

6. Garanties van de verkoper

U garandeert dat:

  • elk Apparaat dat door u wordt aangeboden, uw rechtmatige eigendom is en dat u het onbeperkt recht heeft om vrij over deze apparatuur te beschikken, dan wel indien een Apparaat eigendom is van een derde, dat deze derde u nadrukkelijk heeft gemachtigd om dit Apparaat te verkopen en in eigendom over te dragen;
  • u naar eer en geweten geen redenen bekend zijn op grond waarvan redelijkerwijs vermoed zou kunnen worden dat het door u aangeboden Apparaat onderwerp was, is of zou kunnen zijn van een strafbaar feit, met name niet van fraude, diefstal en/of van een ander vermogensdelict;
  • u naar eer en geweten geen redenen of verdenkingen bekend zijn, bijvoorbeeld in verband met de herkomst van het Apparaat of in verband met de door u betaalde aanschafprijs, op grond waarvan aannemelijk is dat het Apparaat niet echt is, dus een (merk)vervalsing en/of dat hiermee inbreuk wordt gepleegd op auteursrecht(en) en dus inbreuk op de rechten van een merkeigenaar en/of eigenaar van auteursrecht(en);
  • met uw aanbod aan ons ook geen inbreuk wordt gepleegd op andere rechten van derden;
  • uw beschrijving van de Apparatuur juist en volledig en niet misleidend is;
  • u tegenover ons geen gebreken verzwijgt die u bekend zijn, evenmin zichtbare en/of verborgen gebreken;
  • u vóór toezending van de Apparatuur alle gebruikersgerelateerde wachtwoorden en blokkeringen, zoals blokkeringcodes, BIOS-wachtwoorden, firmware wachtwoorden, blokkeringspatronen, vingerafdrukblokkeringen en ook eventuele iCloud-blokkeringen heeft verwijderd.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Wij zijn onbeperkt aansprakelijk in gevallen waarin sprake is van schade die door ons, onze medewerkers en diegenen die namens ons bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, opzettelijk of door grove nalatigheid werd veroorzaakt. Bovendien voor gebreken die opzettelijk werden verzwegen, bij overname van een kwaliteitsgarantie en voor schade in de vorm van overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade.

7.2 Voor overige schade zijn wij slechts aansprakelijk voor zover in strijd wordt gehandeld met een verplichting zonder uitvoering waarvan de juiste uitvoering van de overeenkomst onmogelijk is en ten aanzien waarvan de contractpartner over het algemeen erop kan vertrouwen dat aan deze verplichting wordt voldaan (wezenlijke verplichting). Onze aansprakelijkheid dienaangaande geldt voor zover de schade op grond van het contractuele gebruik van de diensten typisch en te voorzien is. Dit laat onverlet een eventuele aansprakelijkheid op grond van de toepasselijke productaansprakelijkheidswetgeving. Verdergaande aansprakelijkheid dan hier vermeld wordt door ons afgewezen.

8. Slot

8.1 Anders luidende algemene voorwaarden en algemene voorwaarden afwijkend van deze AV of contractvoorwaarden van de contractpartner worden door ons niet erkend, tenzij wij ons nadrukkelijk en schriftelijk met de toepassing hiervan akkoord hebben verklaard. Deze AV zijn ook van toepassing indien wij op de hoogte zijn van anders luidende algemene voorwaarden of van voorwaarden afwijkend van deze verkoopvoorwaarden en toch deze overeenkomst zonder voorbehoud uitvoeren.

8.2 Wijzigingen van of aanvullingen op deze AV zijn alleen geldig voor zover schriftelijk vastgelegd. Dit geldt ook voor de opheffing van dit vereiste van schriftelijke vastlegging.

8.3 Op deze AV en alle rechtsverhoudingen die tussen ons tot stand komen is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG). In het geval van een geschil voortvloeiend uit een tussen ons bestaande rechtsverhouding, zal uitsluitend de rechtbank te Amsterdam bevoegd zijn.