Over Flip4New

FLIP4NEW is het toonaangevende bedrijf voor elektronische inruilgoederen in Duitsland. Artikelen die u wilt verkopen, worden direct naar FLIP4NEW gestuurd. Er vindt een transactie tussen de verkoper en de koper plaats. In dit geval bent u de verkoper en is FLIP4NEW de koper van uw artikelen. U sluit dus een overeenkomst met FLIP4NEW voor het verkopen van uw apparaat.

AANBIEDER EN VERANTWOORDELIJKE

Aanbieder en inhoudelijk verantwoordelijk is:
Flip4 GmbH
Industriestraße 21
D-61381 Friedrichsdorf
Duitsland
E-Mail: service@flip4new.nl

HRB 12472
Btw-nr.: DE264126816

Geautoriseerde Managing Director en verantwoordelijk voor deze inhoud: Michael Sauer Lennart Kleuser.

Verantwoordelijk in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming:

Flip4 GmbH
Industriestraße 21
D-61381 Friedrichsdorf
Duitsland
E-Mail: service@flip4new.nl

De operationele functionaris voor gegevensbescherming van Flip4 GmbH valt onder de o.g. Adres, tot aan de Hd-gegevensbeschermingsfunctionaris of onder datenschutz@flip4new.de haalbaar.

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting dat u (met alle vereiste informatie) kunt vinden via deze link: www.ec.europa.eu/consumers/odr. We zijn niet bereid noch verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor arbitragecommissies voor consumenten.

Het bedrijf is geregistreerd onder de Richtlijn 2002/96 / EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de vereisten van de ElektroG in Duitsland in het centrale register van het oor van de Stichting in de distributieapparatuur onder het nummer DE63 392 317.

Bij enkele van onze aanbiedingen worden door © Icecat 2013 aangeboden productafbeeldingen gebruikt.

DISCLAIMER

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Aan de informatie, die op deze sites kan worden opgeroepen, kan noch een recht op actualiteit noch een recht op juistheid of volledigheid van deze informatie worden ontleend. Flip4 GmbH aanvaardt ten aanzien hiervan geen enkele aansprakelijkheid. Het gebruik van deze informatie geschiedt op eigen risico. Alle aanbiedingen gedaan door Flip4 GmbH zijn vrijblijvend en niet bindend. Flip4 GmbH behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om delen van de deze website of van het totale aanbod zonder nadereaankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie hiervan tijdelijk of definitief te staken.

Aansprakelijkheid voor verwijzingen en links

Deze website kan verwijzingen naar andere websites en aanbiedingen van derden bevatten. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze sites en aanbiedingen. Wij maken u er nadrukkelijk op attent dat wij voor de aanbiedingen van derden en de juistheid van de inhoud van deze sites en aanbiedingen niet verantwoordelijk zijn. Wij aanvaarden ten aanzien hiervan geen enkele aansprakelijkheid. Voor zover in verwijzingen naar aanbiedingen van derden wordt verwezen, bevatten deze voor zover ons bekend geen strafbare of anderszins verboden inhoud. Indien wij kennis krijgen van eventuele onrechtmatige inhoud op deze website, zullen wij de betreffende verwijzing(en) per direct verwijderen.

Aansprakelijkheid voor partnersites

Websites van derden, waaronder ook bijvoorbeeld Facebook, hanteren eigen privacy statements en/of algemene voorwaarden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van zulke statements en voorwaarden . Wij adviseren u daarom om, alvorens van aanbiedingen van derden gebruik te maken, te informeren naar de toepasselijke voorwaarden die door deze aanbieders worden gehanteerd.

Auteursrechtelijke verwijzingen en merken

Op de door ons samengestelde inhoud en overige door ons samengestelde delen van deze website is het Duitse auteursrecht van toepassing. Bijdragen van derden (foto’s, handels en/of merknamen, productnamen e.d.) zijn over het algemeen niet als zodanig gekenmerkt. Flip4 GmbH beschikt over de benodigde toestemming(en) van de rechthebbende(n) om deze rechten te mogen gebruiken of Flip4 GmbH maakt gebruik van bijdragen waarvoor geen toestemming is vereist. Op alle op deze website vermelde handelsnamen en/of merken zijn de wettelijke bepalingen inzake de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten van toepassing. Deze rechten kunnen door de houder van het intellectuele eigendomsrecht worden uitgeoefend. De inhoud en structuur van de internetsites van flip4new.de zijn auteursrechtelijk beschermd. Elke vermenigvuldiging van informatie of gegevens, met name het gebruik van teksten, tekstonderdelen, beeldmateriaal of van andere inhoud is alleen toegestaan met voorafgaande toestemming van de aanbieder c.q. van de houder van de betreffende rechten. Kopieën van deze sites mogen alleen voor particulier gebruik worden gemaakt, niet voor commerciële doeleinden. Alle merken en productnamen, die op deze sites worden vermeld, zijn uitsluitend voor identificatiedoeleinden bedoeld en zijn merken c.q. geregistreerde merken van de betreffende eigenaren.

Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer vormt een vast onderdeel van het internetaanbod, waarnaar op deze site wordt verwezen. Indien afzonderlijke bepalingen of formuleringen van deze disclaimer ongeldig mochten zijn of worden verklaard, dan laat dit onverlet de inhoud en geldigheid van de andere bepalingen.